:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
 

ประชุมเกษตรกรผู้ประสบเหตุวาตภัย8 มิ.ย.58 สนง.เกษตรอำเภอพาน ได้จัดประชุมเกษตรกรผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ ห้องประชุม อบต.สันกลาง โดยชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือ ภาพถ่าย เอกสารและหลักฐานในการยื่นขอรับการช่วยเหลือ 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::