:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
 

โครงการอบรมเพื่อป้องกันโรคในสุกรสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน โดยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพาน ร่วมกับสถานีเกษตรฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปรับระบบการเลี้ยงสุกร เพื่อป้องกันโรค และการประเมินสถานะโรค PRRS ในสุกร ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558 โดยนายสงกราน์ แก้วก้อ รอง ปลัด อบต. ได้กล่าวเปิดโครงการ

 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::