:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
 

อบรมบิวเวอเรีย 2558


แผนการอบรมการผลิตเชื้อบิวเวอเรีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สถานีเกษตรวิถีพอเพียง อบต.สันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 สถานี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หมู่บ้าน

สถานที่อบรม

เป้าหมาย

 

23 ม.ค.58

 

09.00-12.00 น.

บ้านแม่คาวหลวง ม.2

บ้านแม่คาวดวงดี ม.15

บ้านผาจ้อ ม.10

สถานีเกษตรวิถีพอเพียง

อบต.สันกลาง

หมู่บ้านละ 20 คน

26 ม.ค.58

09.00-12.00 น.

บ้านป่าเหียง ม.1

บ้านป่าเปา หมู่ 11

สถานีเกษตรฯ บ้านป่าเหียง

 

หมู่บ้านละ 20 คน

บ้านถ้ำ ม.3

บ้านเวียงสา ม.18

บ้านใหม่พัฒนา ม.12

สถานีเกษตรฯ บ้านถ้ำ

 

หมู่บ้านละ 20 คน

27 ม.ค.58

09.00-12.00 น.

บ้านสันผักฮี้ ม.7

สถานีเกษตรฯ บ้านสันผักฮี้

 

30 คน

บ้านหัวฝาย ม.9

สถานีเกษตรฯ บ้านหัวฝาย

 

30 คน

28 ม.ค.58

09.00-12.00 น.

บ้านแม่คาวโตน ม.6

บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ม.17

สถานีเกษตรฯ บ้านแม่คาวโตน

 

หมู่บ้านละ 20 คน

บ้านป่าต้าก ม.5

บ้านสันโค้ง ม.16

สถานีเกษตรฯ บ้านป่าต้าก

 

หมู่บ้านละ 20 คน

29 ม.ค.58

09.00-12.00 น.

บ้านป่าข่า ม.4

บ้านป่าข่าดอนชัย ม.14

บ้านร่องลึก ม.13

สถานีเกษตรฯ บ้านป่าข่า

 

หมู่บ้านละ 20 คน

บ้านทาทรายมูล ม.8

สถานีเกษตรฯ บ้านทาทรายมูล

 

30 คน 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::