:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
 

ผลการดำเนินงานสถานีเกษตรวิถีพอเพียง

ปี 2551

6 ต.ค.51
- นายกแถลงนโยบายส่งเสริมอาชีพเกษตร โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านเกษตร พัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร ลดต้นทุนเพิ่มรายได้

1 ธ.ค.51
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเกษตร

ปี 2552

ก.พ.52
- ศึกษาและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก

13 พ.ค.52
- ศึกษาดูงานกลุ่มปุ๋ยหมักทานตะวัน (ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา อบต.)

31 ก.ค.52
- ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต้นทานตะวัน ในการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก(คาราวานปุ๋ยชุมชน)

ปี 2553

ก.พ.53
- การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สาร พ.ด.

30 ก.ค.53
- ร่วมจัดนิทรรศการ ณ งานวันลำไยและของดีอำเภอพาน

ก.ย.2553
- จัดตั้งตลาดแม่คาวโตน ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรและกลุ่มอาชีพ

ก.ย.2553
- แปลงสาธิตเกษตร อบต.สันกลาง (เสาวรส)


ปี 2554

24 ส.ค.54
- โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ลดการใช้สารเคมี

1 ก.ย.54
- มหกรรมอาหารดี ของกินลำ ตำบลสันกลาง


ปี 2555

27 ก.พ.-5 มี.ค.55
- การผลิตเชื้อบิวเวอเรีย ช่วงฤดูนาปรัง

16 ส.ค.-27 ส.ค.55
- การผลิตเชื้อบิวเวอเรีย ช่วงฤดูนาปี

22 ส.ค.55
- เป็นวิทยากรอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร อบต.ธารทอง

24 ก.ย.-28 ก.ย.55
- การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ช่วงฤดูนาปี

27 ธ.ค.55
- ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารศัตรูพืช

ธ.ค.55
- จัดตั้งเป็นศูนย์กลางการอบรมเพาะขยายเชื้อบิวเวอเรียและไตรโคเดอร์มา


ปี 2556

21 ม.ค.56
- แต่งตั้งอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน

ปี 2556
- โครงการอบรมเพาะขยายเชื้อบิวเวอเรีย

12 -26 มี.ค.56
- จัดอบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

22 พ.ค.56
- จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมฯ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

6 มิ.ย.56
- โรงเรียนสันกลางวิทยาจัดส่งเสริมให้นักเรียนเข้าอบรมฯ

20 มิ.ย.56
- ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้ม ณ อบต.เมืองพาน

5 ก.ค.56
- เป็นวิทยากรอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรชีวภาพตำบลทานตะวัน

2 ส.ค.56
- เป็นวิทยากรอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร เทศบาลตำบลแม่ลาว

22 ส.ค.55
- เป็นวิทยากรอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร อบต.ธารทอง

18 ต.ค.56
- ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมอาหารปลอดภัยฯ ณ โรงพยาบาลพาน


ปี 2557

8 ม.ค.57
- เป็นวิทยากรอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร อบต.ทานตะวัน

21 มี.ค.57
- สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารศัตรูพืชฯ

30 เม.ย.57
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลป่าแงะเข้าศึกษาดูงานศูนย์บริหารศัตรูพืชฯ

ปี 2557
- โครงการอบรมเพาะขยายเชื้อบิวเวอเรีย-ไตรโคเดอร์มา


ปี 2558

ปี 2558
- จัดตั้งสถานีเกษตรวิถีพอเพียง สถานีย่อย 8 สถานี

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558
- โครงการอบรมเพาะขยายเชื้อบิวเวอเรีย-ไตรโคเดอร์มา

18 ก.พ.58
- เป็นวิทยากรอบรมให้ตัวแทนเกษตรกรอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::