:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
 

เจ้าหน้าที่ประจำสถานีเกษตร


นายจำรัส ปินตา
เจ้าหน้าที่ประจำสถานีนายประชัน ลวนคำ
เจ้าหน้าที่ประจำสถานีนายวสันต์ ปุ๊ดสอง
เจ้าหน้าที่ประจำสถานีนายศรีวรรณ ใจปิน
เจ้าหน้าที่ประจำสถานีนายสุทิน คำต๊ะ
เจ้าหน้าที่ประจำสถานี

 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::