:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสันกลางสะอาดฯ 1/2559

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการตรวจประเมินตามโครงการสันกลางสะอาด อาหารปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน (ประเมินครั้งที่ 1) เพื่อประเมินและให้คะแนนหมู่บ้านที่มีการดำเนินงานด้านภูมิทัศน์หมู่บ้าน ด้านสุขอนามัย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งทางกองทุนฯได้ดำเนินโครงการเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือจากผู้แทนคณะครู ผู้แทน รพ.สต. กลุ่ม อสม. จะมีการลงพื้นที่ตรวจจำนวน 3 ครั้ง และหลังจากนั้นจะรวมคะแนนและประกาศผลหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม ประจำปี 2559 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft