:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ2560

วันที่ 24 มีนาคม 2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ให้กับผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่-ท้องถิ่น ณ ห้องประชุม อบต.สันกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์โึครงการ และให้ผู้นำชุมชนสามารถแนะนำประชาชนในหมู่บ้าน ในการกรอกเอกสารและหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนฯ ต่อธนาคาร ธกส. หากผู้ใดมีข้อสอบถาม สามารถสอบถามได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หรือสอบถามกับสมาชิกสภา อบต.ในหมู่บ้านของท่าน

 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft