:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรวมพลังอุ้ยหลาน สร้าความอบอุ่นให้กับครอบครัว

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 งานพัฒนาชุมชนอบต.สันกลาง ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลสันกลาง โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สืบฮีตสานฮอย (ศูนย์วัฒนธรรมบ้านป่าข่า) ได้จัดโครงการรวมพลังอุ้ยหลาน สร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว โดยจัดเป็นฐานกิจกรรมต่างๆให้เยาวชนและผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย สร้างสัมพันธ์ระหว่างวัย รวมถึงเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ได้ทราบ และสืบสานอนุรักษ์ต่อไป

 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft