:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสงกรานต์ แก้วก้อ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ4/62

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายธนภัทร พรมเอ้ย ประธานสภา อบต.สันกลาง ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ - ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - ญัตติพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 4 โครงการ 1) โครงการซ่อมสร้างถนนโดยการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 12 งบประมาณ 492,000 บาท 2) โครงการหินเรียงยาแนวซ่อมแซมตลิ่งไหล่ทางพร้อมทำรางส่งน้ำ สถานที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 12 งบประมาณ 220,000 บาท 3) โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำเหมือง กองหล่ม (ซอย 5) สถานที่บ้านแม่คาวดวงดี หมู่ 15 งบประมาณ 660,000 บาท 4) โครงการปรับปรุงเสริมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่บ้านป่าข่าดอนชัย หมู่ 14 งบประมาณ 202,000 บาท -รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,574,000 บาท โดยที่ประชุมสภา อบต. ได้มีมติอนุมัติงบประมาณตามที่นายก อบต. ได้เสนอ 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft