:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
สายตรงนายก อบต. - 062-3093399

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุวชนอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม2563

โครงการยุวชนอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่ทาง อบต.สันกลางร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงเรียนสันกลางวิทยา โรงเรียนบ้านป่าต้าก และโรงเรียนบ้านถ้ำ ได้นำน้องๆชั้น ป.1 - ป.5 ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และทัศนศึกษา ณ ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทาง อบต.สันกลาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษานอกห้องเรียนและเปิดประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนอยู่ในพื้นที่ โดยครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม น้องๆนักเรียนได้เขียนจดหมายขอบคุณทาง อบต.สันกลาง รวมถึงคณะครู และดีใจที่น้องๆรุ่นต่อไปจะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดีๆ ที่ อบต.สันกลางได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft