:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการตำบลสันกลาง

วันที่ 30 เมษายน 2563 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการตำบลสันกลางได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม อบต.สันกลาง โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้พิการ รพ.สต. อพม. สภาวัฒนธรรม และ อสม. ร่วมวางแผนและเป็นเครือข่ายทำงานร่วมกัน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการในตำบล ได้รับการดูแลและได้รับบริการตามสิทธิ เพื่อให้มีกาย ใจ สมบูรณ์แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft