:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีการจัดกิจกรรมประชุมพนักงาน และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ซึ่งนายอลงกรณ์ ดีน้อย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้กำหนดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน ปัญหา อุปสรรคในการทำงานของสัปดาห์ที่ผ่านมา และในการประชุมทุกครั้งหัวข้อหลักที่นายกฯ ต้องกล่าวคือ การปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันอาจมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ เป็นธรรม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ และในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566) นายอลงกรณ์ ดีน้อย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบหมายให้ นายสงกรานต์ แก้วก้อ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้รับทราบแนวทาง Do & Don,t ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีคุณธรรมสุจริต อันเป็นหนึ่งในค่านิยมอันพึงประสงค์ 4 ประการ ขององค์กรคุณธรรม ได้แก่ 1.พอเพียง คือ มีความพอประมาณ พอดี พออยู่ พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม สิ่งแวดล้อม มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 2.สุจริต คือ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุน และต่อต้านการทุจริต ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงาม 3.มีวินัย คือ มีระเบียบและจริยธรรม เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกติกาขององค์กรและสังคม ปฏิบัติตามกฎ กติกา จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎหมาย 4.จิตอาสา คือ ให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ทำความดีไม่หวังผลตอบแทน กตัญญู รู้คุณ ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น