:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการประสานแผน อปท. (อำเภอพาน)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอลงกรณ์ ดีน้อย นายก อบต.สันกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาของ อปท. (อำเภอพาน) พร้อมนางพิจรณา งามสมบัติ ปลัดอำเภอ(ผู้แทนนายอำเภอพาน) ท้องถิ่นอำเภอพาน ดำเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล/อบต.ในเขตพื้นที่อำเภอพาน เพื่อเสนอบรรจุในแผนพัฒนาของ อบจ.เชียงราย ตามกรอบนโยบายการประสานแผนพัฒนา . คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี/นายก อบต.ทุกแห่ง ,ประธานสภาเทศบาล/อบต.ทุกแห่ง ,ปลัดเทศบาล/อบต.ทุกแห่ง รวมถึงท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.เชียงราย 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น