:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน

22 ธ.ค.58 (ภาคเช้า)ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี การส่งเสริมอาชีพ และศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย โดยมีรองมงคลอุดมสัจย์ อินศรี รองนายก อบต.สันกลาง ,ท่านธนภัทร พรมเอ้ย ประธานสภาฯ และท่านวินัย กันแสงแก้ว รองประธานสภาฯ พร้อมพนักงาน อบต. อยู่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดำเนินงานสถานีเกษตรวิถีพอเพียง 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft