:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่อน้ำพุเย็น

เมื่อ 17/02/2015 เวลา 09:45:28 น.


บ่อน้ำพุเย็น ป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านแม่คาวหลวง หมู่ที่ 2  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นป่าพรุน้ำจืดที่อยู่ในเขตป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 372 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา มีสภาพป่าเป็นป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ ผสมผสานกัน ส่วนใหญ่สภาพป่าเป็นป่าน้ำซับ ที่มีแหล่งน้ำซับใหญ่ถึง 3 แห่ง ไหลรวมเป็นลำธารจากป่าสู่บ้านแม่คาวหลวงและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลสันกลาง มีไม้ต้นขนาดใหญ่มากมายหลากหลายชนิดที่สำคัญ เช่น ไม้ตะเคียนทอง ไม้ยมหอม ไม้ยาง ไม้เติม ไม้ข่อย มะม่วงป่า ชมพู่ป่า มะเดื่อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพรรณพืช สมุนไพรผักพื้นบ้าน ที่สำคัญ เช่น มะเขือแจ้เครือ กีบม้าลม เปล่าตอกแตก ว่าหนวดฤาษี มะคำดีควาย ผักกูด ฯลฯ และมีพันธุ์สัตว์ เช่น  ตะกวด กระรอก หมูป่า ไก่ป่า เป็นต้น ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความร่วมมือของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวงแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก   ชาวบ้านได้มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้คงอยู่ ทางชุมชนได้มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการเข้าใช้ประโยชน์ของป่าชุมชน มีการตั้งกฎระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ จากการตั้งกฎระเบียบดังกล่าวทำให้ชาวบ้านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชุมชนด้วย และได้มีแนวทางร่วมกันในการจัดให้ป่าชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ โดยนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินี้ได้ โดยตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะมีป้ายบอกข้อมูลพรรณไม้ ป้ายข้อมูลให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับป่าพรุน้ำจืด และประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เข้าศึกษาได้ทราบ 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft