:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศระยะเวลาการให้บริการ


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

เรื่อง    การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี 2560

………………………………………………….

 

 

ที่

กระบวนงานบริการประชาชน

ระยะเวลาให้บริการ

1

2

3

4

 

 

5

6

7

 

8

 

9

  

10

  

11

 

12

จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

จัดเก็บภาษีโรงเรือน  และที่ดิน

จัดเก็บภาษีป้าย

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

-          ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร / พื้นที่ก่อสร้าง

-          ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

สนับสนุนน้ำอุปโภค  บริโภค

ช่วยเหลือสาธารณภัย

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านสารณสุข

 

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130  ประเภท)

-  ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

-  ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน  200  ตรม.)

-  ขออนุญาตใหม่

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

-  ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต

งานจดทะเบียนพาณิชย์

5  นาที / ราย

      5  นาที / ราย

      5  นาที / ราย

       30 วัน

       15 วัน

       15 วัน

     ภายใน  1  วัน

       ในทันที

แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

 

 

        15  วัน / ราย

 

15    วัน / ราย

 

 

     15 วัน / ราย

 

     15 วัน / ราย

    30 นาที / ราย

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft