:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

  ภารกิจและหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น รวมถึงสรุปเหตุรายงานเสนอแนะ วางแผนป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ

 2. ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

 3. งานฝึกซ้อมและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 4. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

 5. งานฝึกอบรมอาสาสม้ครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

 6. งานกู้ชีพกู้ภัย และหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน                       

แบบฟอร์มเอกสาร

-แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยหมู่บ้าน คลิก>>>ดาว์นโหลด

-แบบสำรวจวาตภัย คลิก>>>ดาว์นโหลด

-แบบขอรับการช่วยเหลือด้านเกษตร (แบบ กษ.01) คลิก>>>ดาว์นโหลด

-แบบสำรวจข้อมูลการขอรับการช่วยเหลือด้านเกษตร คลิก>>>ดาว์นโหลด

-แบบขอรับสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ คลิก>>>ดาว์นโหลด

-แบบขอรับสนับสนุนกำลัง อปพร. คลิก>>>ดาว์นโหลด

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft