:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอสนับสนุน อปพร.
แบบขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
แบบฟอร์มขอร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบคำร้องทั่วไป
แบบแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยหมู่บ้าน
แบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืช
แบบสำรวจรายชื่อผู้ประสบเหตุวาตภัย
แผ่นพับความรู้เหตุวาตภัย
แผ่นพับเหตุอัคคีภัย
แผ่นพับเหตุแผ่นดินไหว
ระเบียบการเข้าศึกษาดูงาน
แผ่นพับสันกลางอาหารปลอดภัย
แผ่นพับสันกลางอาหารปลอดภัย(ผักผลไม้)
รางวัลพระปกเกล้า อบต.สันกลาง พ.ศ.2559
แบบฟอร์มขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เบอร์โทรศัพท์กำนันผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกสภา อบต.สันกลาง
แบบขอสนับสนุนขุดบ่อภัยแล้ง
 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::