:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน

แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการ อบต.โปร่งใส
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร อปท.
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมสภาท้องถิ่น
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน อปท.
ผังขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียน-ร้องทุกข์
สรุปสถิติเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลประเมินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข ประจำปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชนและด้านวัฒนธรรมและท่องเที่ยว ปี 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.สันกลาง ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.สันกลาง (รอบ6เดือนและรอบ1ปี)
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชนและด้านวัฒนธรรมและท่องเที่ยว ปี 2561
รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ต.ค.61 - เม.ย.62)
แผนการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามป้องกันทุจริต 2563 (6เดือนแรก)
รายงานการกำกับติดตามป้องกันทุจริต 2563 (6เดือนแรก)
แผนป้องกันทุจริต2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี2564 e-PlanNACC
 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::