:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเงิน - การคลัง

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ุข้อมูลรายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สตง. ประจำปี 2558
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สตง. ประจำปี 2561
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานแสดงผลการดำเนิน ประจำปี 2562 (ต.ค.61 - มี.ค.62)
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.61)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค.62)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.62)
 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft