:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ KM>>download

ความรู้เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบราชการ>>download

การเขียนหนังสือราชการ>>download

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในระบบแท่ง>>download

ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธี>>>Download

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน>>>www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_asean.htm

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์>>>www.rd.go.th/publish/46211.0.html

รายงานสรุปผลการประเมิน LPA ประจำปี 2559>>>www.dla.go.th/servlet/EbookServlet

ความรู้เกี่ยวกับรายชื่อและตำแหน่งภาษาอังกฤษ>>>www.dla.go.th/servlet/EbookServlet

คู่มือแนวทางปฏิบัติขอรับบำเหน็จบำนาญ>>>www.dla.go.th/servlet/EbookServlet

 

แผนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management(KM) ประจำปี 2562 >>>Download

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft