:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

Driveข้อมูล อบต.สันกลาง

PODD ONE Health

ระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบบข้อมูลบุคลากร

ระบบสม้ครอบรมสถานีเกษตรวิถีพอเพียง

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการป้องกันทุจริต e-PlanNACC

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท.

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา e-Plan

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office

ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

 

 

 ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน

 คู่มือการดำเนินงานศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลระบบแท่ง

 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

             ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

             ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตและการบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

              นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2562

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร

              ระมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร 2562

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น 2562

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2562

              ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

              ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

                             โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

                             โครงการป้องกันมลพิษไฟป่าหมอกควัน ประจำปี 2562

                             กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน ประจำปี 2562

                             การประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2562

                             กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดอนมูล ประจำปี 2562

                             กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

               รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

               แผนบริหารความเสี่ยงแนวทางการป้องกันการจัดการความเสี่ยง

               แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2563

               ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2562

               นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

               แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

               ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                           โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

               แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

               รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (ต.ค.61 - มี.ค.62)

               รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

                      มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

                      มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

                      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                      หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

                      มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปรามหรือต่อต้านทุจริตคอรับชั่นและประพฤติมิชอบ

     

     

                      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62)

                      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62)

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft