:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัด อบต.
นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
รับผิดชอบ งานงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวเยาวลักษณ์ มาหล้า
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
-งานบริหารบุคคล
-งานพัฒนาบุคลากร


นางชนกานต์ กรุงศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
-พัฒนาชุมชน
-พัฒนาอาชีพ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายอนุชา เชื้อเมืองพาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน


นางสาวภัทราภรณ์ เผ่าศิริ
นิติกรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
งานกฏหมายและคดี


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานร้องเรียนร้องทุกข์
-กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
นางอัญชลี ขันตี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ
-งานธุรการ-งานสารบรรณ
-งานกิจการสภา อบต.
-ระบบสารสนเทศ
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเกษตร
รับผิดชอบ
-งานเกษตร
-งานสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายราเชนทร์ คำมาบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
รับผิดชอบ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายประดิษฐ์ สิทธิโรจน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบ
-งานพัฒนาสตรี
-เด็กและเยาวชน
-งานเศรษฐกิจชุมชน
-งานส่งเสริมอาชีพ


นางสาวพานิกา ขันธประณีต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ ช่วยงานธุรการ งานผลิตเอกสาร วารสาร และประชาสัมพันธ์


-ว่าง-
พนักงานขับรถ
รับผิดชอบ
-งานบริการขับรถยนต์
-งานบำรุงและตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลาง


-ว่าง-
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานส่งเสริมเกษตร
-งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


นายสุทิน คำต๊ะ
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานส่งเสริมเกษตร
-งานผลิตปุ๋ยและเชื้อราฯ


นายประชัน ลวนคำ
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานส่งเสริมเกษตร
-งานผลิตปุ๋ยและเชื้อราฯ


นายวสันต์ ปุ๊ดสอง
คนงาน (ประจำศูนย์กู้ชีพ)
รับผิดชอบ
-งานกู้ชีพกู้ภัย
-งานดับเพลิง งานแจกจ่ายน้ำ


นายเจษฎาพงษ์ แปงวัน
คนงาน (ประจำศูนย์กู้ชีพ)
รับผิดชอบ
-งานกู้ชีพกู้ภัย
งานดับเพลิง งานแจกจ่ายน้ำ


นายศรราม อินธนู
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวเพลินพิชญ์ชา พรมศร
พนักงานจ้างทั่วไป
รับผิดชอบ
-ช่วยงานสาธารณสุข
-งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ


นางสาวเดือนแรม อินทะนู
แม่บ้าน
-รับผิดชอบ ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสำนักงาน


นางสาวนภาพร บุญบุตร
แม่บ้าน
รับผิดชอบ ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสำนักงาน


นางสาวไพลิน ตาหน่อแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป

นายศรีวรรณ ใจปิน
พนักงานจ้างทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานซ่อมบำรุง
-ตัดหญ้า พ่นหมอกควัน


นายอนุชิต วงศ์ไฝ
พนักงานจ้างทั่วไป
-งานจัดการและสำรวจข้อมูลการจัดการขยะ


นายจรัล เพ็ชรักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
ดูแล-เปิดปิดสำนักงาน


นายทวีศักดิ์ กาชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานซ่อมบำรุง
-ตัดหญ้า พ่นหมอกควัน 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น