:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัด อบต.
นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
รับผิดชอบ งานงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวเยาวลักษณ์ มาหล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานบริหารบุคคล
-งานพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางชนกานต์ กรุงศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
-พัฒนาชุมชน
-พัฒนาอาชีพ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวบุหลัน ทาจุมปู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวศรีพรรณ ชัยธิ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานร้องเรียนร้องทุกข์
-กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
-งานส่งเสริมเกษตร


นางสาวอัญชลี แดงทองดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ
-งานธุรการ-งานสารบรรณ
-ระบบสารสนเทศ
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


นายโชติพัฒน์ วงค์ไชยทะ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ
-งานเกษตร
-งานสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


จ.ส.ท.ราเชนทร์ คำมาบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายประดิษฐ์ สิทธิโรจน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบ
-งานพัฒนาสตรี
-เด็กและเยาวชน
-งานเศรษฐกิจชุมชน
-งานส่งเสริมอาชีพ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายสมรัตน์ จุ่มปา
พนักงานขับรถ
รับผิดชอบ
-งานบริการขับรถยนต์
-งานบำรุงและตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลาง


นายจำรัส ปินตา
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานส่งเสริมเกษตร
-งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


นายศรีวรรณ ใจปิน
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานซ่อมบำรุง
-ตัดหญ้า พ่นหมอกควัน


นายสุทิน คำต๊ะ
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานส่งเสริมเกษตร
-งานผลิตปุ๋ยและเชื้อราฯ


นางสาวพานิกา ขันธประณีต
คนงาน
รับผิดชอบ งานผลิตเอกสาร วารสาร และประชาสัมพันธ์


นายศรราม อินธนู
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิชชากร พึ่งศรี
คนงาน
รับผิดชอบ
-ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง


นางสาวเดือนแรม อินทะนู
แม่บ้าน
-รับผิดชอบ ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสำนักงาน


นายวสันต์ ปุ๊ดสอง
คนงาน (ประจำศูนย์กู้ชีพ)
รับผิดชอบ
-งานกู้ชีพกู้ภัย
-งานดับเพลิง งานแจกจ่ายน้ำ


นายประชัน ลวนคำ
คนงาน (ประจำศูนย์กู้ชีพ)
รับผิดชอบ
-งานกู้ชีพกู้ภัย
-งานดับเพลิง งานแจกจ่ายน้ำ


นายเจษฎาพงษ์ แปงวัน
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ
รับผิดชอบ
-งานกู้ชีพกู้ภัย
งานดับเพลิง งานแจกจ่ายน้ำ


นางสาวนภาพร บุญบุตร
แม่บ้าน
รับผิดชอบ ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสำนักงาน


นางสาวปทิตตา เกตุสกุลไชย
พนักงานทั่วไป
-ช่วยงานธุรการ งานพัสดุสำนักปลัด


นายอนุชิต วงศ์ไฝ
พนักงานจ้างทั่วไป
-งานจัดการและสำรวจข้อมูลการจัดการขยะ


นางสาวลติตา ตาวิยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
-ช่วยงานธุรการสำนักปลัด


นายจรัล เพ็ชรักษ์
พนักงานทั่วไป
ดูแล-เปิดปิดสำนักงาน 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft