:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัด อบต.
นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
รับผิดชอบ งานงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวเยาวลักษณ์ มาหล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานบริหารบุคคล
-งานพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางชนกานต์ กรุงศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
-พัฒนาชุมชน
-พัฒนาอาชีพ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวบุหลัน ทาจุมปู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวศรีพรรณ ชัยธิ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
-งานร้องเรียนร้องทุกข์
-กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
-งานส่งเสริมเกษตร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายอนุชา เชื้อเมืองพาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ
-งานสารบรรณ
-ระบบสารสนเทศ
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
-กิจการสภาฯ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายโชติพัฒน์ วงค์ไชยทะ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ
-งานเกษตร
-งานสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


จ.ส.ท.ราเชนทร์ คำมาบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายประดิษฐ์ สิทธิโรจน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบ
-งานพัฒนาสตรี
-เด็กและเยาวชน
-งานเศรษฐกิจชุมชน
-งานส่งเสริมอาชีพ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายสมรัตน์ จุ่มปา
พนักงานขับรถ
รับผิดชอบ
-งานบริการขับรถยนต์
-งานบำรุงและตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลาง


นายจำรัส ปินตา
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานส่งเสริมเกษตร
-งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


นายศรีวรรณ ใจปิน
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานซ่อมบำรุง
-ตัดหญ้า พ่นหมอกควัน


นายวสันต์ ปุ๊ดสอง
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานกู้ชีพกู้ภัย
-งานดับเพลิง งานแจกจ่ายน้ำ


นายประชัน ลวนคำ
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานซ่อมบำรุง
-งานเหล็ก


นายสุทิน คำต๊ะ
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานส่งเสริมเกษตร
-งานผลิตปุ๋ยและเชื้อราฯ


นายศรราม อินธนู
พนักงานทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานบริหารจัดการขยะ


นางสาวพานิกา ขันธประณีต
พนักงานทั่วไป
รับผิดชอบ งานผลิตเอกสาร วารสาร และประชาสัมพันธ์


นายบรรจบ มโนวรรณ
พนักงานทั่วไป
รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวกัญญาพรรณ จันต๊ะผง
พนักงานทั่วไป
รับผิดชอบ งานรับ-ส่งหนังสือ ประสานงานหมู่บ้าน


นายสมพงษ์ ไชยคำ
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบ งานขับและดูแลรถขุดไฮดรอลิค


นายสนั่น วงศ์สีใส
นักการ
หน้าที่ ดูแลสำนักงาน และรักษาความปลอดภัย


นายภานุวัฒน์ ปินตาสา
พนักงานขับรถ
รับผิดชอบ งานขับและดูแลรถขุดไฮดรอลิค


นายบุญทรง กิลาวงศ์
พนักงานทั่วไป
รับผิดชอบ งานกู้ชีพกู้ภัย


นายเจษฎาพงษ์ แปงวัน
พนักงานทั่วไป
รับผิดชอบ งานกู้ชีพกู้ภัย


นางสาวเดือนแรม อินทะนู
แม่บ้าน
รับผิดชอบ ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสำนักงาน 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft