:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัด อบต.
นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
รับผิดชอบ งานงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวเยาวลักษณ์ มาหล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานบริหารบุคคล
-งานพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางชนกานต์ กรุงศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
-พัฒนาชุมชน
-พัฒนาอาชีพ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวบุหลัน ทาจุมปู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวศรีพรรณ ชัยธิ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานร้องเรียนร้องทุกข์
-กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
-งานส่งเสริมเกษตร


-ว่าง-
นิติกร ปก./ชก.
รับผิดชอบ
งานกฏหมายและคดี


นางอัญชลี ขันตี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ
-งานธุรการ-งานสารบรรณ
-งานกิจการสภา อบต.
-ระบบสารสนเทศ
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ
-งานเกษตร
-งานสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


จ.ส.ท.ราเชนทร์ คำมาบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปง/ชง
รับผิดชอบ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายประดิษฐ์ สิทธิโรจน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบ
-งานพัฒนาสตรี
-เด็กและเยาวชน
-งานเศรษฐกิจชุมชน
-งานส่งเสริมอาชีพ


นายสมรัตน์ จุ่มปา
พนักงานขับรถ
รับผิดชอบ
-งานบริการขับรถยนต์
-งานบำรุงและตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลาง


นายจำรัส ปินตา
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานส่งเสริมเกษตร
-งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


นายศรีวรรณ ใจปิน
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานซ่อมบำรุง
-ตัดหญ้า พ่นหมอกควัน


นายสุทิน คำต๊ะ
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานส่งเสริมเกษตร
-งานผลิตปุ๋ยและเชื้อราฯ


นางสาวพานิกา ขันธประณีต
คนงาน
รับผิดชอบ งานผลิตเอกสาร วารสาร และประชาสัมพันธ์


นายศรราม อินธนู
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิชชากร พึ่งศรี
คนงาน
รับผิดชอบ
-ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง


นางสาวเดือนแรม อินทะนู
แม่บ้าน
-รับผิดชอบ ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสำนักงาน


นายวสันต์ ปุ๊ดสอง
คนงาน (ประจำศูนย์กู้ชีพ)
รับผิดชอบ
-งานกู้ชีพกู้ภัย
-งานดับเพลิง งานแจกจ่ายน้ำ


นายประชัน ลวนคำ
คนงาน (ประจำศูนย์กู้ชีพ)
รับผิดชอบ
-งานกู้ชีพกู้ภัย
-งานดับเพลิง งานแจกจ่ายน้ำ


นายเจษฎาพงษ์ แปงวัน
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ
รับผิดชอบ
-งานกู้ชีพกู้ภัย
งานดับเพลิง งานแจกจ่ายน้ำ


นางสาวนภาพร บุญบุตร
แม่บ้าน
รับผิดชอบ ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสำนักงาน


นางสาวปทิตตา เกตุสกุลไชย
พนักงานทั่วไป
-ช่วยงานธุรการ งานพัสดุสำนักปลัด


นายอนุชิต วงศ์ไฝ
พนักงานจ้างทั่วไป
-งานจัดการและสำรวจข้อมูลการจัดการขยะ


นางสาวลติตา ตาวิยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
-ช่วยงานธุรการสำนักปลัด


นายจรัล เพ็ชรักษ์
พนักงานทั่วไป
ดูแล-เปิดปิดสำนักงาน 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::