:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัด อบต.
นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
รับผิดชอบ งานงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวเยาวลักษณ์ มาหล้า
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
-งานบริหารบุคคล
-งานพัฒนาบุคลากร


นางชนกานต์ กรุงศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
-พัฒนาชุมชน
-พัฒนาอาชีพ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายอนุชา เชื้อเมืองพาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน


นางสาวภัทราภรณ์ เผ่าศิริ
นิติกรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
งานกฏหมายและคดี


นางอัญชลี ขันตี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ
-งานธุรการ-งานสารบรรณ
-งานกิจการสภา อบต.
-ระบบสารสนเทศ
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


นายณัฐดนัย ธนาวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายโชติพัฒน์ วงศ์ไชยทะ
เจ้าพนักงานการเกษตร
รับผิดชอบ
-งานเกษตร
-งานสิ่งแวดล้อม


นายราเชนทร์ คำมาบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายมนัส ประทุมมา
พนักงานขับรถยนต์

นายประดิษฐ์ สิทธิโรจน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวพานิกา มหาวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเพลินพิชญ์ชา พรมศร
คนงาน
งานกองทุน สปสช.


นายสุทิน คำต๊ะ
คนงาน
งานส่งเสริมเกษตร


นางสาวภัทรวรินทร์ รวมทอง
คนงาน
งานพัฒนาชุมชน


น.ส.เบญจมาภรณ์ สุวรรณมาลา
คนงาน
งาน สสส.


นางสาวณัฐภรณ์ ทานิน
คนงาน
งานธุรการ


นายวสันต์ ปุ๊ดสอง
คนงาน
งานกู้ชีพ


นายเจษฎาพงษ์ แปงวัน
คนงาน
งานกู้ชีพ


นายศรราม อินธนู
คนงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสงกรานต์ ปัญญาไหว
พนักงานขับรถยนต์


 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น