:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา
นางพัชรี ใจเมตตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รับผิดชอบ การปฏิบัติราชการของกองการศึกษาฯ การศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา เด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสุกัญญา ชุ่มอินจักร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
-งานทางการศึกษา
-งานพัสดุ
-ติดตามตรวจสอบการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายอนุชา เชื้อเมืองพาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
-งานทางการศึกษา
-งานธุรการกองการศึกษา
-การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวสุกัญญา ปัญเฉลียว
ครู คศ.2
รับผิดชอบ
-จัดประสบการณ์เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน
-ปฏฺิบัติงานด้านวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-จัดทำแผนการศึกษา
-ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางแสงทิพย์ คำต๊ะ
ครู คศ.1
รับผิดชอบ
-จัดประสบการณ์เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน
-ปฏฺิบัติงานด้านวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-จัดทำแผนการศึกษา
-ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวอโนมา วงค์ไฝ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
รับผิดชอบ
-งานช่วยเหลือและสนับสนุนครูผู้ดูแลเด็ก
-การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน


นางจารุวรรณ แลสันกลาง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
รับผิดชอบ
-งานช่วยเหลือและสนับสนุนครูผู้ดูแลเด็ก
-การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน


นางสาวพรรณี มะโนวรรณ
พนักงานทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานช่วยเหลือและสนับสนุนครูผู้ดูแลเด็ก
-การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน


นายทวีศักดิ์ กาชาติ
นักการภารโรง
รับผิดชอบ
งานดูแลรักษาความเรียบร้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft