:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา
นางพัชรี ใจเมตตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รับผิดชอบ การปฏิบัติราชการของกองการศึกษาฯ การศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา เด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสุกัญญา ชุ่มอินจักร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
-งานทางการศึกษา
-งานพัสดุ
-ติดตามตรวจสอบการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายอนุชา เชื้อเมืองพาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
-งานทางการศึกษา
-งานธุรการกองการศึกษา
-การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวสุกัญญา ปัญเฉลียว
ครู คศ.2
รับผิดชอบ
-จัดประสบการณ์เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน
-ปฏฺิบัติงานด้านวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-จัดทำแผนการศึกษา
-ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางแสงทิพย์ คำต๊ะ
ครู คศ.1
รับผิดชอบ
-จัดประสบการณ์เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน
-ปฏฺิบัติงานด้านวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-จัดทำแผนการศึกษา
-ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวอโนมา วงค์ไฝ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
รับผิดชอบ
-งานช่วยเหลือและสนับสนุนครูผู้ดูแลเด็ก
-การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน


นางจารุวรรณ แลสันกลาง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
รับผิดชอบ
-งานช่วยเหลือและสนับสนุนครูผู้ดูแลเด็ก
-การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน


นางสาวพรรณี มะโนวรรณ
พนักงานทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานช่วยเหลือและสนับสนุนครูผู้ดูแลเด็ก
-การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน


นายทวีศักดิ์ กาชาติ
นักการภารโรง
รับผิดชอบ
งานดูแลรักษาความเรียบร้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft