:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง
นางจินตนา โปร่งใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี ตรวจเงินภาษีและนำส่งภาษี บริหารการคลังงบประมาณ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางรัชพันธ์ ยานะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
-จัดทำบัญชี
-รายงานทางการเงิน
-การรับ-จ่ายเงิน
-วิเคราะห์การเงิน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวศรีวรรณ์ อินทร์ประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
-งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
-งานจัดซื้อจัดจ้าง
-ทะเบียนครุภัณฑ์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวคนึงนิตย์ บุญทา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้
-ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
-ทะเบียนพาณิชย์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางกัณฑ์ณภัค บุญแสนสุรจีร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ
-งานรับ-ส่งหนังสือ
-จัดเก็บเอกสาร
-จัดทำเอกสาร คำสั่ง บันทึกข้อความ


นางสาวรัชฎาภรณ์ ทาปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ
-การเบิกจ่าย ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่าย
-จัดทำเช็ค-จ่ายเช็ค
-จัดทำทะเบียนคุม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายอนุพงษ์ ยาน้อย
พนักงานทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานจัดซื้อจัดจ้าง
-งานพิมพ์เอกสารรายงาน
-บัญชีคุมพัสดุสำนักงาน
-รวบรวมใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง


นางสาวเพลินพิชญ์ชา พรมศร
พนักงานทั่วไป (ช่วยงานพัสดุ)

นางสาวพิมพร ฝั้นบุญยืน
พนักงานทั่วไป (ช่วยงานการเงินและบัญชี)


 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft