:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่
การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การสอบคัดเลือก การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การทะเบียนประวัติ การจัดทำบัญชีถือจ่าย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร การออกจากราชการ การลูกจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

        แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 - 2557)

        ►แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)

        ►แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)>>>download

        ►ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ครั้งที่ 1/2561 >>>download

        ►ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ครั้งที่ 2/2561>>>download

        ►ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

        ►ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

        ►แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)>>>download

        ►แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564 >>>download

 

       นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       ►นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

        ►มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

        ►มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

        มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

        ►ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

        ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.....

        ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

 

        ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.สันกลาง 2562

        ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.สันกลาง 2563

        ►รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคล ปีงบประมาณ 2561

        ►รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคล ปีงบประมาณ 2562

            ►รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

        ประมวลคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::