:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสงกรานต์ แก้วก้อ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์

 

                   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.สันกลาง มีการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน โดยประชาชนสามารถยื่นร้องเรียน-ร้องทุกข์ได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ การยื่นแบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ในรูปแบบของเอกสาร ร้องเรียน-ร้องทุกข์ด้วยวาจา การกรอกข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงาน Facebook โทรศัพท์สำนักงาน/สายตรงนายก อบต./ปลัด อบต. และร้องเรียนผ่านหน่วยงานภายนอก

 

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.สันกลาง ►DOWNLOAD

แบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ ►DOWNLOAD

 

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft