:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภา

 

          สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบกิจการที่สำคัญของ อบต. โดยใช้มติที่ประชุมสภาฯ เป็นหลัก มีประธานสภา อบต. ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ดังนี้

          1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต

          2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ อบต.

          3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

 

โครงสร้างการบริหารงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง   

 -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-

         

          และมีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในงานกิจการสภาฯ มีหน้าที่ดังนี้

          1. งานธุรการและประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่น

          2. งานระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

          3. การประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ

          4. แจ้งและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น

          5. งานเลือกตั้งและงานทะเบียนข้อมูลเลือกตั้ง

 

             - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2563

                        - ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

                        - ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

                        - ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

                        - ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

 

 

              - รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2563

                        - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563

                        - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563

                        - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563

                        - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

                        - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

                        - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

 

                        - ระเบียบการขอเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

                        แบบคำขอเข้าฟังการประชุมสภาฯ

 

                   - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

               - ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541    

                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::