:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การป้องกันการทุจริต

 

             มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

             ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตและการบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

             ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

             การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2563

             ►การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2564

              นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2562

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร

              ระมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร 2562

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น 2562

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2562

              ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

              ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

                             โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

                             โครงการป้องกันมลพิษไฟป่าหมอกควัน ประจำปี 2562

                             กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน ประจำปี 2562

                             การประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2562

                             กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดอนมูล ประจำปี 2562

                             กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

               รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

               การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

               นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

               คู่มือการขอใช้รถยนต์ราชการ

               ►การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

               แผนบริหารความเสี่ยงแนวทางการป้องกันการจัดการความเสี่ยง

               การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

               ►การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

               แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2563

               ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2562

               นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

               แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

               ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                    โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

               กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563

               ►กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564

               ►แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต อบต.สันกลาง (พ.ศ.2561 - 2564)

               ►แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

               ►แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

               แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

               ►แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

               ►แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 e-PlanNACC

                มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

                มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

                มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

                มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปรามหรือต่อต้านทุจริตคอรับชั่นและประพฤติมิชอบ

                รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ 2562

           การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563 (ITA)

 

     

                รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62)

                     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62)

                     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63)

                     รายการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563

                     รายการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564

 

ราย       

               รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก

                 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ปี 2563 รอบ 12 เดือน

                 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก

 

 

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::