:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
สายตรงนายก อบต. - 062-3093399

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภา อบต.
นายธนภัทร พรมเอ้ย
ประธานสภา อบต.

นายวินัย กันแสงแก้ว
รองประธานสภา อบต.

ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
เลขานุการสภา อบต.

นายสมศักดิ์ ปินตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

นางสม ศิริภควิทย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

นายสมเกษ ปินตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

นายพิเชษฐ์ รินเที่ยง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

นายนิคม รินเที่ยง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

นายมิตร ตาลดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

นายสวาท ใจแดง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นางอำนวย เอมสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายวิโรจน์ เต๋จ๊ะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นายจำรัส อินธนู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายอุดม สุขเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายอินจันทร์ สุภาใส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

ส.ต.อ.เนตรา โสลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

นายสุทธิพงษ์ วงค์ไฝ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

นายศรีวน แปงวัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

นายบรรลุ กมลเทศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

นางสมพร น้อยเรือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13

นายก๋วน อินพรม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14

นายบุญมี สีใจสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14

นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15

นายสมัย รินคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15

นางจันทร์หอม ดีหน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16

นายเจริญ เย็นสุขศิริ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16

นายนง ต๊ะยศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17

นายธเนศ ดวงจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17

นายสมศักดิ์ กาโยงแว่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18


 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::