:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ 2/62

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้มีการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. อนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติฯ 92,600 บาท 2. อนุมัติงบประมาณโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 218,000 บาท 3. อนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวป้องกันถนนเฉลิมพระเกียรติฯ 50,000 บาท 4. ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 จากเดิมห้วงระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2562 เป็นห้วงระหว่างวันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2562 5. ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft