:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมศูนย์เกษตร

วันที่ 14 พ.ย.62 (ช่วงบ่าย) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสันกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอพาน และ อบต.สันกลาง ได้ดำเนินการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีหัวข้อประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การจำกัดสารเคมี การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกนาข้าว และวางแผนงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยมีนายณรงค์ ติ๊บแปง นายก อบต. เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม อบต.สันกลาง คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกรแต่ละหมู่บ้านและผู้นำชุมชน แต่งตั้งโดยคำสั่งโดยมีนายอำเภอเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง

 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft