:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
สายตรงนายก อบต. - 062-3093399

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า

เมื่อ 11/02/2021 เวลา 15:04:11 น.

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่ทำกินของราษฎร โดยจะดำเนินกิจกรรมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 12 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน

ขอเชิญชวน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft