:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนองถ้ำหนองผา

เมื่อ 17/02/2015 เวลา 09:50:11 น.


 หนองผา หมู่ที่ 3 ตำบลสันกลาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลสันกลาง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชม รวมถึงเข้ามาสักการะพระธาตุซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณหนองผาและยังเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่สำคัญ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านหินถ้ำ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะที่สำคัญของหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 15 เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้น้ำในการทำเกษตรของเกษตร  
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::